22.8.10

Normalizasãu di Skrita na LKv...Eru Ortografiku & Normalizasãu Linguistiku...

Eru ortografiku?

- Ken ki ka ta da eru ortografiku?
- So kenha ki ka ta skrebe. Seja na ki Lingua for...
- Undi ki nu ta atxa eru ortografiku na skrita di Lingua Kabuverdianu?
- Era pusivel nu atxa-l na kalker testu skritu(?).

Mas pa nu pode tra eru na SKRITA di un LINGUA karkel, es LINGUA ten di ser na primeru lugar OFISIAL, NORMALIZADU i INSTRUMENTALIZADU. Si ka ten kes li, previamenti INSTITUSIONALIZADU, ka ten eru di skrita, ka ten eru ortografiku. I mas, ningen, mesmu ningen, ka ten otoridadi pa aponta eru na ortografia di palavra nes Lingua.

Ago nos Dialetu... Lingua ten un origen i un dezenvolvimentu resenti...

Mumentus di Kriolu… Lingua Kabuverdianu…

1. Skravatura...

PAPIA: Ki kriolu e lingua ki tudu skrabu kria i ta papiaba sta dokumentadu desdi prinsipi di seklu XVI. Un lingua di duminiu di spresãu oral entri Skrabu, i ku ses donu tanbe.

2. Kulonia…

SKREBE: kriolu skrebedu, i registadu di forma mas o menus sistematiku, so nu ta atxa-l na kes testu puetiku di fin di seklu XIX. Testu di Pedro Cardoso i Eugénio Tavares, dos grandis omi, ki asumi di forma plena i konsienti ses identidadi linguistiku-kultural natural. Kes primeru rejistu skritu di folklori “genuinamenti” kabuverdianu e di es dos.
Inda duranti tenpu di kulonia, pur prinsipiu, kada alfabetizadu na purtuges ta skrebeba - se mimoria i vivensia- na se kriolu sima ki el podeba i ki el sabeba, istu e, kriteriu di skrita era mas o menus individual, ki bai ta muda di akordu ku speriensia di kada skrebedor.
E bon fla ma dispos di Pedro Cardoso i Eugénio Tavares skrita di Kriolu nunka mas ka para, apesar di indignasãu di intelektuais kolonialista di Lisboa i eliti nativus residenti.

3. Indipendensia…
E dispôs di indipendensia kumesa ta rezolvedu prublema di un skrita standard i ofisial pa Lingua Kabuverdianu. Nes prusesu nu ta distaka kuatu mumentu prinsipal: 1) kulokiu di Mindelu, Abril di 1979; 2) publikasãu di Decreto-Lei n.º 67/98 de 31 de Dezembro (Proposta de Bases do alfabeto unificado para a escrita do caboverdiano); 3) Decreto-Lei nº 8/2009 institui o Alfabeto Caboverdiano (konsagrasãu do ALUPEC(?)) ; e 4) Xunbu na proposta Kontitusional pa Ofisializasãu di LKv, 2010 (Pruposta ka konsigi 2/3 di votu parlamentar- situasãu vota sin, opozisãu 1 abste; opozisãu 2 vota kontra).

4. Liberdadi… i Lingua...
Pa situasãu diskritu na paragrafu antirior, signifika ma Lingua Kabuverdianu ta kontinua ta vive so na oralidadi. I kenha, pesoa individualmenti, ki kre skrebe-l pode faze-l di dos manera pusivel: Etimolojico-tradisional o fonetiko-fonolojiku.

5. STADU… NASÃU… SOSIADADI... DIKRETU… LEI... LIBERDADI DI SPRESÃU...
Ora ki Dikretu-Lei nº 8/2009 ki ta institui Alfabetu Kabuverdianu ta fla na se Artigo1º (Instituição do Alfabeto Cabo-verdiano):

“1. O Alfabeto Unificado para a Escrita da Língua Caboverdiana (ALUPEC), aprovado, em regime experimental, pelo Decreto-Lei nº 67/98, de 31 de Dezembro, é instituído como Alfabeto Cabo-verdiano.
2. O Alfabeto Cabo-verdiano funciona como um sistema gráfico nacional para a escrita da língua cabo-verdiana.”

Si nu leba en konta pontu 2.), nu ka ta intende, dispos des Dikretu 2009, pamode ki Dirijentis di Instituisãu-Publiku (Guvernantis) des tera ta pirmiti i ta paga pa ki Skrita di nos Lingua Maternu kontinua ta ser grafadu di forma tãu kalapitxadu, sima nes fotu, pur izenplu.

- Ei, ka bu txoti-nu, nau!
Fotu: Banner di VisãoNews.com

Sem comentários:

Enviar um comentário