7.8.10

FLADU FRA KA TA SKREBEDU... Nau!

Ku razãu nu ten es kumentariu li: “Djoa cosa loacinha sta bem escrite ma de favor ca bo stragone nome de nos terra q'ca é Sanninklau ma sim San Ninclau ok! Mantenha de Praia Branca.” Pulikadu li sin si.

Es kumentariu sa ta txoma otoridadi i el sta pergunta-l:

1. Modi ki ta fladu un palavra, un frazi, na un Lingua X?

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ma na ta fla, ta fladu di monti manera, pamodi kada algen ten se forma popri di papia/fala na se komunidadi di fala. Sabedu ma un LINGUA X ten un monti dialetu. Kada falanti ta Papia se idioletu des LINGUA X.

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ma kada falanti ten se propi sotaki/prununsia ki ta torna-l un falanti uniku dentu di se komunidadi di fala. E pur isu ki ora ki argen ki nu konxe i ki nu kostuma ta obi-l ta papia, sem nu odja-l, nu ta sabe, ku mas o menus serteza, el e kenha. Nu pode ta identifika-l pa se forma uniku di papia.

2. Modi ki ta skrebedu un palavra, un frazi nun Lingua X?

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ma na ta SKREBE un LINGUA X ten di ser, di preferensia, di un un uniku manera. Sigundu un padrãu di skrita preskritivu propostu pa un dikretu-lei.

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ma pa prende skrebe un LINGUA X , falanti des LINGUA X ten di bai pa un skola undi ta nxinadu kumode ki ta SKREBEDU es LINGUA X, sigundu regras preskritivu des LINGUA.

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ki e na SKOLA ki ta nxinadu “un forma kuretu” di skrebe nes LINGUA X.

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ki e na SKOLA ki ta nxinadu LEITURA nes LINGUA X.

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ma ora ki el skrebe nes LINGUA X ma e pa karkel algen alfabetizadu na es LINGUA X, sima el, pode lere-l se testu i konprendi se mensaji a partir di kuza ki sta SKREBEDU. I ki, pa konprendi mensaji skrebedu nes LINGUA X, es testu ten di sta skrebedu nun kodigu preskritivu, sistenatiku i uniku… propostadu di forma sientifika pa skrebe nes LINGUA X.

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ki e na SKOLA ki ta sosializadu maneras “Edukadu i sivilizadu” di PAPIA nes LINGUA X pau n determinadu Publiku… forma di tratamentu diferensiadu i kuretu di akordu ku nos interlokutor, pur izenplu.

Nen tudu kabuverdianu ka ten konsensia klaru ma Alfabetu kabuverdianu (AK) dikretadu foi pensadu komu un pruposta pa tudu falanti di Kriolu, alfabetiuzadu na purtuges i ki ten abitu di skrebe na Kriolu etimolojiku(?), kumesa ta skrebe kuretu nos Lingua Kabuverdianu nun skrita fonetiku-fonolojiku.

Otoridadis proponenti di tal Dikretu-Lei, si kalhar, pensa ma kenha ki ten abitu di skrebe kriolu  ta faze-l pur un prusesu mekaniku. I e ka e un prusesu mekaniku, dja odjadu. Pa mostra isu, kabuverdianu alfabetizadu finka pe na kanela… es grita: “fora alupek!”

Mas kabuverdianus nunka es ka grita: fora lingua kabuverdianu!

Rezultadu e kel ki nos tudu konxe - Ministru di tutela dimitidu, nau pur inkonpitensia pura, mas so pa silensia Nasãu.

Ora, STADU di Kabuverdi ten konsiensia klaru ma nu ten un Lingua Nasional i Maternu ki nos tudu ta papia i ki ta faze parti di nos konvivensia. Un Lingua ki du ta nabega na el. Pur isu, El ten obrigasãu moral di po-l na SKOLA PUBLIKU di Kabuverdi tanbe.
(...)
Kabuverdianus, enton si e na SKOLA ki ta nxinadu SKREBE ku LER un karkel Lingua, Nhos fra-m pamodi ki nos Lingua primeru, ki nu PAPIA i ki nu ta OBI, ka ten direitu di bai Skola?

Sem comentários:

Enviar um comentário