30.6.12

Kita-m!

Kita, v.  evitar, impedir, aconselhar,

-Ami ningem ka ta kita-m de faze kel cuza ke N cré.

- Ningem ka ta kitaba el, el era carnerado.

- Nhos kita-m el pa el ka odja lume. Nhos kita-l pa el ka odja lume.

- Ami ningem ka ta impidi-m de faze kel cuza ke N cré.

Sem comentários:

Enviar um comentário