6.9.10

Bera...Berador... Sensia... *Sensiador...

Un nha amigu pargunta-m kuazi gosin: "a palavra BERA  (fogo) como se diz na Praia?" Na Praia, badiu ta fla "SENSIA". Sanpadjudu di Fogu ta fra "BERA" i alguns ta toma npistadu na badiu i ta fla tanbe "SENSIA". Na Fogu, fogensi, ka ta fradu SENSIA (?)

Ago, (1)['berɐ] diferenti di (2) [bɛrɐ];
 
Na Kriolu fogu nu ten (1):
a) Bu sa ta ben bera bokadu kume?
b) Fla-m kuze ki bu sa ta ben bera-m pertu di nha kaza? (dos signifikadu: 1. Sta pertu di nha kaza, aparentimenti sen faze nada, purtantu ta spera "algun kuza"; 2. Sta rondea-m kaza. (li, "rondea" ten signofikadu di bizia, inbora sen sta ngatxadu/ sta di forma diskretu.) 3. Kuze ki bu sta bera-m nha mudje/nha fidju?
c) Otu signifikadu di BERA: i) Kuze ki bu sa ta faze nha bera (na nha ladu ou volta mi)?
 
(2) BERA ['bɛrɐ] ten sentidu di "ka bale"; "ka npresta"...
a) Kel txabi di fenda la e bera.
b)? kumida la e bera.
Atualmenti, kuazi ki nu ka sta obi ningen ta fla: Bera [bɛrɐ]  pa dja bu staba li! (ku valor adverbial).
nobu forma di fla "era pa dja bu staba li!" [b(o)+era = bera ?]


Sem comentários:

Enviar um comentário