3.5.12

Ke tumá!


Praga! (= prega)


Kriolo de Fogo ta pedido prega:

- Ke tumara kes kuza da serto! (POS)
- ka tumara kes kuza da (ka) serto! (NEG)

- Ke tuma(ra) ke diabo panha-bu de korpo y (ku) alma!

- Ke tumá bu bai bu ka ben!

- ke tumá bu má more!

- Ke tumá ke sorte kunpanha-bu des biaje.

- Ke tumá ke kel ke bu sta ba(i) djobe bu atxa-l.

- Ke tumá ke es fika ku el!

- ke tumara es faze suma ke es ta fra!


Ke tumá(ra) ka tuma(ra)

Sem comentários:

Enviar um comentário