31.3.10

Prikiti...

N labanta prikiti pa N bai abri porta...
? N labantadi kadera prikiti ...
N Labanta di kama prikiti...
N labanta di txon prikiti...
Kantu N odja nha Patron ta ben N labanta prikiti...

Kudadu pa bu gufongu ka kema na braza/boradju...

Sem comentários:

Enviar um comentário