8.1.15

Kreke!, Ka tem Farsindade.

Ago, kalé ke nobidade?


Grafiku li di baxu ta mostra ma abilidadi di papia purtuges di alunus di turma bilingi di Ponta d’Agu, e signifikativamenti superior a abilidadi di papia purtuges di turma di kontrolu di mesmu skola. Turma di kontrolu e kel undi uzadu so purtuges komu objetu i veikulu di ensinu. Turma bilingi ku turma di kontrolu, es dadu mesmu imajen pa es papia del na purtuges. Es izami kontese na fin di primeru anu di skolaridadi. Di 34 alunu di turma bilingi, 29 da risposta na lingua purtuges i 5 da risposta na lingua kabuverdianu misturadu ku lingua purtuges; di 35 alunu di turma di kontrolu, 16 da risposta na lingua purtuges, 1 da risposta na lingua kabuverdianu misturadu ku lingua purtuges i 18 da risposta na lingua kabuverdianu.


Grafico_reportagem criolo

Pertu di final di 1º anu di skolaridadi (na mes di maiu di 2014) i pa avalia konpetensia na skrebe purtuges, pididu alunus di turma bilingi di Ponta d’Agu pa skrebe ses mai un karta na purtuges. Kel li e mensajen di un di kes alunu:







Sem comentários:

Enviar um comentário