6.5.13

Kebe_kabi_ caber

I

- Li gó, bu ka ta bem kebe!

- Bu  ka sta ku gosto, más N ta kebeba nes lugar... nem N ka gordo!

II

- kel bala ka ta kebe tudo kel fijon li.
- Se ka kebe, bu ta leba kel ke resta na boca!

Sem comentários:

Enviar um comentário