4.11.10

Granpona, bu graxuma

Kal e, bu sta stranha-m?
Kel ki nobu ka mata bedju ta nteradu.

Gentis ka kre granpona pa kanba bila;
Gentis ka kre granxuma pa  kanba Praia;

Ningen ka kre sabe undi kriolu sa ta bai ratorku tudo granponadu;
Ningen ka kre sabe undi kriola sa ta bai  bazofa tudu graxumadu;

Ami e Dolsi-Nganbana...
(...)

Fla-m, bu sta mata-l  pamodi bu gosta del...

Sem comentários:

Enviar um comentário