26.5.10

Du ten Leitor di LKv?


"Não é a língua que faz os homens, mas são os homens que fazem a língua"
Fernão de Oliveira, 1536,
Gramática da Línguagem Portuguesa

Si di faktu na ta papia bu kriolu bu ka ta da eru, na ta skrebe kel kuza ki bu ta pensa [na LKv o otu Lingua] eru ten di sta senpri prizenti, el ta faze di skrita: Si ki bu ka da eru ortografiku [so pamo skrita e fonoLOGIKU?], bu pode da eru sintatiku, bu pode da eru semantiku, bu pode da eru pragmatiku… Tudu kes li e pamodi eru ka sta na falanti el e sta na GRAMATIKA.

Normalmenti kriansa (di un Nasãu livri i indipendenti) ta kumesa ta prende (no sentido de aquisição) un lingua natural, LM, na seiu di familia i el ta kontinua prende-l na kumunidadi di fala i el ta kanba ku el na Skola. Li ta nxinadu-prendedu LM (oral/skritu) na se vertenti padronizadu, istu e, preskritivu.

Tudu argen sabe ma prende Skrebe un Lingua, di un modu jeral, ta ser fetu e na Skola. Li, Lingua di komunidadi (oral) ta pasa ta ser tanbe fiksadu na papel sigundu determinadus prinsipiu i regra. Purtantu, “alunu” ta kumesa ta prende espresa se pensamentu forma skrebedu tanbe, ku regras di kuresãu predifinidu. Istu, na pais undi ki LM e prumeru Lingua di ensinu-aprendizaji.

Na Kabuverdi LM “ta fika(ba) na porta di Skola”, un faktu!?... faktu historiku. I te inda na Kabuverdi kriansas ka ta nxinadu skrebe-ler na se LM - nen na skrita etimoLOJIKU nen fonoLOJIKU.

Sendu asin, en prinsipi, du pode fra ma ka ten Leitor di LKv. Du sabe ma ten Skritor-Leredor di un Kriolu ki el propi el ta skrebe i na fin el ta ler. Mas so kel li ka ta da pa justifika es rasposta ki autor ta da un kumentarista, N ta sita un parti del: “Karu amigu Pedro V, es artigu foi skritu na Kriolu ki e nos lingua matérnu, pa fasilita kumunikason ku nha povu kabuverdianu. N podeba skrebe-l na ingles, má kumunikason ta fikaba más difísil pamodi só kabuverdianus ki sabe lé ingles ki ta ntendeba (…)” a propozitu di es artigu di opiniãu li.

Dibati ten di kontinua... dja go, sen burindadi!

Sem comentários:

Enviar um comentário