14.7.09

Na RNCV Mikroprugrama di MC ka ten orariu sertu.

Oxi era pa nu falaba di?


Um mikroprugrama sen objetivu o ku objetivu pulitiku di faze publisidadi di MK.?
Es e Publisidadi ku bis:
_ _ Prugrama le i skrebe lingua kabuverdianu_ _ un prugrama di ministeriu di kultura ki ta sai na radiu tudu sugunda _ kuarta i sesta fera pa seti i sinkuenta i sinku di palmanhan_ duas i kuarenta di tardi i oitu i vinti di noti _ pa mostra-nu modi ki ta ledu i ta skrebedu na língua kabuverdianu_ _ prugrama le i skrebe língua kabuverdianu_ _
Kel li e konteudu:

oxi nu sta ben konxi letra jota_ e ta reprezenta tudu son [З] _ sima na palavras [З an'ɛlɐ]_ [Зi’rafɐ] _ [vi'a Зi] [vi'a Зẽ]_ [ga'ra Зi] _ [З ɐr’dĩ] _ _ _


So pa ninhun ingratu ka fra ma MC ka ten ideia nen prujetu en kursu.

Sem comentários:

Enviar um comentário