27.6.10

Silensiu: La Langue et la Parole

Sera ki Kabuverdianus, adultu, ku Skola i sklaresidu sta kontra “skrita ofisial i normativu” di Lingua ki nu ta PAPIA na arkipelagu di Kabuverdi?

Nun prugrama di RNCv, dizenbru di 2009, antis di dibati parlamentar pa ofisializasãu di Lingua Kabuverdianu, ku Ex-Ministru di Kultura, Dotor Carlos Delgado, Linguista, faze arguns konsiderason sobri ofisializasãu di LKv i el fra: “ (…) i mi e dakes ate ki ta difende ki ofisializasãu da lingua kabuverdiana pasa purtantu pa ofisializasãu di uma unika varianti_ _ (...)”

Ora, si nu intende ma Linguista Carlos Delgado staba ta difende nu fundu era um forma ofisial di Lingua Kabuverdianu pa ensinu-aprendizagen ofisial na Skola, dja ki ka e viavel ensinu-aprendizaji di tudu variantis FALADU di kriolu na skola, el ten tudu razãu. Pamodi pensamentu i fala des Linguista ta bai kontra di kes di Ministru (paragrafu siginti):" (...) purke kuandu sinhor ministru ta fala_ na ipotese di eh_ di skrita ser kumesadu pa kada ilha_ kumesa ku se varianti_ purki au fin au kabu un_ un eh_ un_ purtantu un stratejia ki ka ten solusãu sientifiku_ (...)"

Pa risponde Dotor Carlos Delgado Ex-Ministru di Kultura, ki e tanbe Linguista, fra: “(...) nos nu ta atxa ma nu debi dexa ki padronizasãu ba ta da_ ba ta da_ _ to ki ten un_ un varianti di maior konsensu_ i ate la_ purtantu kriolu nu ta fla_ ma kriolu ki e lingua ofisial_ i não varianti a ou varianti b_ _ bon kel o ki e ta kontesta tanben ensinu di kriolu_ ki ensinu di kriolu parti di di kada varianti_ e ta fla ma ke li e ka sientifiku_ _ Nau_ _ u kontrariu ki e ka sientifiku_ (...)”

Ex-Ministru i Linguista sabe mas di ki ningen na Kabuverdi ki ofisializasãu di FALA Nasional e di todo inpusivel, pelu menus a kurtu prazu, au kontrariu di ofisializasãu di SKRITA (i talves di LEITURA) undi ta parseba ma era basta aprovasãu di un Dikretu-Lei di Guvernu.

Meste tornadu klaru na Spritu di Kabuverdianus ki PAPIA Krioulu e ka mesmu kuza ki SKREBE Lingua Kabuverdianu. Mestedu diskonfundi “LANGUE et PAROLE”.


PS: Dibati sobri situasãu sosiolinguistika Kabuverdianu ten di ser Nasionalizadu i kredibilizadu. Lingua e un fator di unidadi Nasional i di dizenvolvimentu.

Sem comentários:

Enviar um comentário